POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

El Parlament Europeu va aprobar un nou Reglament de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 de 25 d’abril de 2016), el qual és d’obligada aplicació des del 25 de Maig de 2018. Aquest Reglament ha canviat la manera en què es tracta la informació de caràcter personal.

A Income Projects S.L. hem actualitzat la nostra política de privacitat i tractament de les dades per oferir-vos una informació més detallada i transparent. Tot seguit podeu trobar la descripció de la nostra política de privacitat on hi consten els drets i procediments de gestió de les dades.

Al mateix temps els informem que a la nostra web no fem servir cookies.

INCOME PROJECTS, S.L.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i la normativa en Protecció de Dades que correspongui, INCOME PROJECTS, S.L. informa del següent:
Responsable del tractament: INCOME PROJECTS,S.L.

Finalitat del tractament:
Garantir un correcte tractament de les vostres dades de caràcter personal en relació a la prestació de serveis d’INCOME PROJECTS, S.L.

Legitimació:
El tractament de les dades queda legitimat en els supòsits previstos a l’article 6 del RGPD, així com pel consentiment de l’interessat que atorga acceptant aquesta comunicació.

Drets:
Podreu accedir, rectificar, suprimir i oposar-vos al tractament de les vostres dades, així com exercitar el dret a la limitació del tractament i la portabilitat de les dades al domicili del responsable, aportant còpia del vostre DNI.
Podreu exercir els vostres drets mitjançant escrit adreçat a:
INCOME PROJECTS, S.L.
Rossellò 214 bis, 08008 - Barcelona
O be mitjançant la següent adreça e-mail: info@ip-incomeprojects.com

Conservació:
El període de conservació de les dades serà el necessari per a la realització del servei.

INCOME PROJECTS, S.L. es preocupa per garantir el dret fonamental a la protecció de totes aquelles dades de caràcter personal que gestiona per dur a terme les seves funcions. Per tal de poder-ho garantir, INCOME PROJECTS, S.L. adoptarà totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a protegir-les.

L’objectiu és garantir i protegir el tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu dret a l’honor i intimitat personal i familiar.

L’entitat es compromet a utilitzar les dades de caràcter personal únicament per aquella finalitat per la qual hagin estat recollides informant en tot cas als seus usuaris dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició; així com, també, del dret a la supressió de les dades (dret a l’oblit), dret a la limitació del tractament i el dret a la portabilitat de les dades.

Així mateix, no cedirà les dades a cap empresa, organisme ni entitat tret que es disposi del consentiment exprés de l’interessat o bé així ho prevegi la normativa vigent.

Pel que fa a la contractació de serveis, INCOME PROJECTS, S.L. únicament podrà tenir en compte aquells encarregats de tractament que compleixin amb la normativa de protecció de dades.

En tot cas, INCOME PROJECTS, S.L. adoptarà la posició d’una entitat proactiva en el compliment de la normativa de protecció de dades present i futura que sigui d’aplicació, aprovant tots aquells protocols que siguin necessaris i prenent aquelles decisions enfocades en aquesta direcció.

LLEI APLICABLE Y JURISDICCIÓ

Per a la resolució de tots els conflictes o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitat en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten les parts de forma espresa, essent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu us davant dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.